Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) postupuje v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, čím prispieva k transparentnej a etickej kultúre na pracovisku. Zamestnanci a spolupracovníci SÚZA majú možnosť bezpečne, s dôverou a bez obáv z postihu oznámiť akúkoľvek nekalú praktiku, s ktorou sa stretnú pri výkone svojej práce. Všetky podnety budú preverené, oznamovateľ chránený a zistené porušenia budú podľa svojho druhu v zmysle príslušných zákonov riešené.

Zodpovedná osoba za preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti :

Personálno-mzdový referent SÚZA

Oznámenie možno podať :

  • ústne: personálno-mzdový referent SÚZA,
  • poštou: na adresu SÚZA (Pražská 7, 811 04 Bratislava), alebo osobne na sekretariát SÚZA s označením na obálke CHRÁNENÉ,
  • elektronicky: prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia.SUZA@mzv.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovedným osobám.

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve